Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1/2010

 

KÁMEN OSTROMĚŘ, s.r.o., Hořický pískovec zůstává, zpracování se

Rozhovor s ředitelem firmy panem Ing. Pavlem Bartákem Ph.D. přibližuje současnou situaci v lomu Podhorní Újezd, který dnes jako jediný těží kvalitní hořický pískovec – a také nabízí pohled do zmodernizovaného firemního provozu v Ostroměři, který tento přírodní kámen zpracovává.

Václav Rybařík, Hořický pískovec z Podhorního Újezdu

Článek předního odborníka na přírodní kámen se zabývá hořickým pískovcem – historií jeho těžby v Podhorním Újezdu i v okolí, charakteristikou ložiska kamene a jeho fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Poslední část dokládá použití hořického pískovce na nejvýznamnějších stavbách v Praze i dalších městech.

Jiří Soukup, Vyučil jsem se v žule, pracoval v pískovci

Vzpomínky pana Jiřího Soukupa, bývalého vrchního mistra v ostroměřském kamenoprůmyslovém závodě na zpracování hořického pískovce, navazují na předchozí dva články o tomto kameni a podniku na jeho zpracování. Jiří Soukup zažil ještě výrobu světoznámých brusů, později obkladových desek, haklíků, kvádříků, řemínkových obkladů a dalšího tradičního sortimentu.

Jiří Slouka, Záhady chrámů v Angkoru

Autor se zabývá gigantickými ruinami chrámových komplexů v kambodžském Angkoru a neuvěřitelným množstvím různých pískovců a drob, které musely být na jejich stavbu přivezeny neznámo odkud. Hodnotí rovněž vysoce kvalifikovanou kamenosochařskou práci dávných mistrů a srovnává ji se značně podobnou tvorbou národů předkolumbovské Ameriky.

red, Granit spojuje Evropu 

Krátký text přibližuje sochařské sympozium v bavorském Hanzenbergu, které se konalo od června do září 2009; zúčastnili se ho prof. Jan Hendrych z ČR, Hubert Huber z Bavorska a Enrique Velasco ze Španělska. Každý ze tří sochařů použil při práci žulu své domoviny.

WEISS spol. s r.o., Čedič z lomu Soutěsky: Kámen s velkým „K“ 

Ředitel firmy Ing. Martin Weiss hodnotí produkci kamenolomu Soutěsky u Děčína, který je jediným lomem v ČR, jenž se specializuje na výrobky ze sloupkového čediče. Vedle záhozového a riflového kamene, používaného s úspěchem ve vodním stavitelství a vedle drceného kameniva je tak jeho specialitou zahradní architektura – řezaná čedičová dlažba, solitéry, tedy pěti- a šestiboké čedičové sloupky, a nově i efektní zahradní svítidla z čediče.

Jiří Slouka, Rudolf Zemek: Neznámé menhiry v Čechách

Recenze nové publikace se zajímavým obsahem, bohužel však s mnoha nepřesnostmi a nepodloženými tvrzeními. Přesto se podle autora recenze jedná o knihu, která poskytuje mnoho nového a neměla by proto chybět v knihovně žádného zájemce o problematiku kamene.

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (2) 

Seriál článků obou autorek pokračuje statí o hrobkách a náhrobcích Jana Kotěry, Wagnerova žáka z Akademie výtvarných umění ve Vídni. Významný český architekt, malíř, kreslíř a pedagog se vedle rozsáhlé profánní architektonické tvorby věnoval i funerální architektuře.

Jaroslav Fieger – Marek Chvátal – Jiří Blahota, Kamenické muzeum ve Světlé nad Sázavou

Rozhovor se členy Vlastivědného spolku Světelsko, kteří stáli u zrodu kamenického muzea, mapujícího zdejší bohatou tradici opracování žuly. Duchovním otcem projektu byl pan Jaroslav Fieger, kamenosochař a bývalý pedagog, který léta působil v Kamenosochařském středisku při Akademii ve Světlé nad Sázavou.

Eva Pulkrtová, Z průzkumu jesenických hřbitovů

Článek informuje o zajímavém průzkumu, do kterého se vedle Státního okresního archivu v Jeseníku a občanského sdružení Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku zapojil i Národní památkový ústav. Zkoumány byly hřbitovy zachované i zpustlé, církevní i obecní. Průzkum přinesl poznání o umělecké náhrobní produkci zdejších kamenických a sochařských dílen v 19. a 20. století a posoudil její památkovou hodnotu.

Zdeněk Salzmann, Kámen ve slovních spojeních

Příspěvek stálého spolupracovníka časopisu pana prof. Zdeňka Salzmanna, žijícího v USA, se tentokrát zabývá spojením dvou slov, z nichž hlavní složkou je vždy slovo kámen (kamínek, kamének) a význam tohoto slova je pak blíže určen dalším slovem, zpravidla adjektivem.

ARCHIV, Listujeme časopisem KÁMEN z let 1929-1930 (už je přeloženo, nepřekládejte!!!) Z archivních výtisků odborného časopisu KÁMEN tentokrát vybíráme kratší příspěvky, věnující se kamenické a kamenosochařské profesi – nápisům na náhrobních pomnících, válečným hrobům, dobovým pomníkům na veřejných prostranstvích, revizi korunovačních klenotů, pražské kamenné dlažbě atd.

GALERIE, Sochařský park na hořickém Gothardu (1)

První část fotogalerie z mezinárodních sochařských sympozií v Hořicích začíná rokem 1966. Na prvním ročníku se tehdy sešli a v hořickém pískovci ztvárnili své představy sochaři Vladimír Preclík (CZE), Janes Lenassi (JUGO), Michael Schoenholtz (DE), Ladislav Zívr (CZE), Zdeněk Šimek (CZE) – a jako host Zdena Fibichová (CZE).

REMMERS CZ, s.r.o., Produkty firmy Remmers na stránkách KAMENE

O novinkách společnosti Remmers CZ s.r.o. a její mateřské firmy Remmers Baustofftechnik GmbH Löningen referuje časopis KÁMEN jedenáctý rok. Článek podává stručný přehled všech příspěvků, především o stavebnicovém systému Funcosil KSE a řadě restaurátorských prací za použití přípravků Remmers – v Praze, Brně, Berlíně, Moskvě, Rize, na Malborku a mnohde jinde.

SEVERE spol. s r.o., Hala u Olomouce a umělý kámen Silestone

Ředitel firmy pan Jiří Hrbatsch hovoří o novinkách jednoho z nejznámějších a největších prodejců přírodního kamene v ČR. V lednu 2010 bude kolaudován prodejní a skladový areál v Grygově u Olomouce, určený pro zákazníky firmy SEVERE z Moravy a Slezska. Od roku 2010 firma rovněž rozšíří svou nabídku o špičkový umělý kámen Silestone španělské firmy Cosentino, který si už dobyl úspěch prakticky po celém světě.

ZAHRADY SNŮ / EUROPEAN SERVICE s.r.o., Zahrady jako malá krajina

Výkonný ředitel firmy pan Daniel Purgert informuje o modelaci zahrad, při níž jeho lidé „bagrování povýšili na umění“ – a samozřejmě i o užití přírodního kamene od solitérů ke kačírku, a to v kombinaci s vodní plochou, zelení a dřevem. Certifikované projekty Daniela Purgerta  s titulem Original Garden jsou chráněny autorským právem.

NATRIX, a.s., Kamenolom Bzová: Nejlepší pískovec na Moravě

Ředitel firmy pan Ing. Jaromír Svoboda seznamuje v rozhovoru čtenáře s produkcí jemnozrnného, pevného a hutného pískovce z Bzové, který se pevností v tlaku blíží žule. Výjimečné fyzikální vlastnosti jej předurčují pro vodní stavitelství, jeho zajímavá šedomodrá a ve zvětralých partiích okrová barevnost zase pro zahradní architekturu, obklady, sokly a dlažby.

STEHLIK ATELIER FÜR STEIN, Sto roků firmy Stehlík 

Člen redakční rady časopisu KÁMEN, kamenosochař a restaurátor pan Josef Stehlík z Basileje hovoří o svých začátcích ve Švýcarsku koncem 70. let minulého století, o lásce ke carrarskému mramoru, restaurátorských pracích na věžích basilejského Münsteru i o svých žákovských a studentských letech v tehdejším Československu.

UNIMAN ENGLIŠ, s.r.o., Dáváme podobu myšlenkám

Pan Dipl. Ing Karel Engliš, zakladatel a ředitel profesně specializované firmy na výrobu uchopovací a manipulační techniky, seznamuje čtenáře se sortimentem pro kameníky, kamenosochaře a majitele lomů, ale také ozřejmuje základní pravidla bezpečné manipulace s břemeny, vycházející z evropské normy ČSN EN 13155.

Blanka Šreinová, Desková tektonika aneb Země v pohybu

Článek psaný u příležitosti výstavy Příběh planety Země, která je otevřená v Národním muzeu v Praze do 6. 7. 2010, se zabývá deskovou tektonikou, což je jeden z nejvýznamnějších procesů probíhajících na Zemi přes 4 miliardy let. Autorka, kurátorka petrologických sbírek Národního muzea a členka redakční rady časopisu KÁMEN, se podílela na přípravě výstavy.

Bohumil Pánek, Sanace kamenných prvků terasy Královského letohrádku v Praze

Úryvek z restaurátorské dokumentace šéfa firmy Bohumil Pánek – Kamenosochařství a restaurátorství z Říčan u Prahy popisuje náročné práce na 1. etapě sanace – demontáži sloupků a trnoží balustrády, restaurování římsy a její přípravě na další stavební práce. Původní kamenické prvky z 16. století, zhotovené z bílého jemnozrnného pískovce, utrpěly hlavně v místech, která byla v minulosti nevhodným způsobem již restaurována (cementové výplně apod.).

František Žoček, Kamenický klastr pokračuje v činnosti 

Předseda kamenického klastru Czech Stone Cluster, družstvo (CSC) hodnotí uplynulé období. Přes zpoždění, zaviněné zmatky ve schvalování prostředků EU, byla 30. 7. 2009 úspěšně schválena registrační žádost do programu SPOLUPRÁCE – KLASTRY. CSC zorganizoval 1. ročník mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin (1.-3. 10. 2008) a na leden 2010 chystá její 2. ročník. Klastr úzce spolupracuje především s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.      

Jan Bárta (AQUA obnova staveb s.r.o.), Vakuová konsolidace sochařských artefaktů

Ing. arch. Jan Bárta popisuje dlouholeté zkušenosti své firmy s vakuovou metodou konsolidace sochařských artefaktů z přírodního kamene, která umožňuje hlubokou penetraci zpevňovacích roztoků (např. organokřemičitého prostředku firmy AQUA POROSIL Z) do povrchu skulptur.

STONE CONNECTION CZECH s.r.o.: Jsme součástí celosvětového uskupení firem

Společnost z Rožnova pod Radhoštěm je součástí jednoho z největších kamenických sdružení na světě, skupiny Finstone, která v oblasti těžby, zpracování a distribuce kamene působí na všech kontinentech. Do firemního sortimentu patří mj. deskovina, formátovaná dlažba, obkladové pásky z kvarcitu, ale také kamenné bloky a rovněž kompozitní kámen Quarella.

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007